ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β’ εκδόσεως 9
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α’ εκδόσεως 11
Η γνωριμία μου με τον ήρωα του διηγήματος
Ιάκωβο Καραθωμά 15

Το προσφυγόπουλο 19
Καινούρια ζωή για τον Ιάκωβο 27
Η απροσδόκητη συμφορά 30
Στο λιμάνι 48
Στην Πούντα 59
Η καταστροφή της Σμύρνης 66
Στη Λέσβο 80
Η αναχώρηση του Ιακώβου από τη Μυτιλήνη 91
Στη Θεσσαλονίκη 96
Στον Πειραιά 101
Η συνάντηση του Ιακώβου με το θείο του 112
Η συνάντηση με τη θεία 119
Η άφιξη του Ιακώβου στην Κω 122

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 125
Αναμνήσεις από τα χρόνια της προσφυγιάς 129

Συγγραφέας